Návštěvní řád kluzištěVstupem do areálu Kluziště Lesná návštěvník souhlasí s ustanoveními tohoto návštěvního řádu a zavazuje se jej dodržovat.


Vstup na bruslící plochu vám bude umožněn pouze s platnou vstupenkou. Maximální kapacita na malé bruslící ploše je 20 lidí a na velké bruslící ploše je 50 lidí. Bruslící plochy jsou určeny výhradně pro bruslení a lední hokej. Hokej je možné hrát pouze mimo dobu otevřenou pro veřejné bruslení, tedy v bloku pro pronájmy. Bruslí se podél mantinelu proti směru hodinových ručiček, opačně pouze na pokyn pracovníka kluziště.
Bruslení probíhá na vlastní nebezpečí!POVINNOSTI NÁVŠTĚVNÍKŮ


 • Na vyžádání předložte pracovníkovi Kluziště Lesná platnou vstupenku.

 • Dbejte na bezpečnost svoji i ostatních. Předcházejte vzniku úrazů. Každý úraz, poranění i nevolnost hlaste pracovníkům Kluziště Lesná. Za poranění, které si způsobíte vlastní neopatrností anebo nedodržením tohoto návštěvního řádu, nenese provozovatel kluziště odpovědnost.

 • Udržujte pořádek a čistotu v prostoru kluziště a okolí.

 • Nepoškozujte zařízení a vybavení v areálu. Veškeré závady, poškození a nedostatky hlaste neprodleně pracovníkovi Kluziště Lesná.

 • Psi je nutné mít na vodítku a nevstupovat s nimi do zóny přezouvání.

 • Po skončení bruslení opusťte bruslící plochu a vraťte zapůjčené vybavení.

 • Nalezené předměty v areálu kluziště odevzdejte na pokladně Kluziště Lesná.


Je vhodné, aby děti do 15 let při bruslení používaly helmu. Při výukových programech s lektorem je helma „POVINNOSTÍ.”ZAKÁZANÉ ČINNOSTI


 • Vstupovat na bruslící plochu s obuví a bez rukavic.

 • Vstupovat na bruslící plochu s hokejkou během doby, kdy je kluziště otevřeno pro veřejnost.

 • Vstupovat na bruslící plochu mimo dobu vyhrazenou pro bruslení.

 • Dloubat bruslemi do plochy či jinak poškozovat plochu a mantinely.

 • Lézt, sedět na mantinelech nebo přelézat mantinely.

 • Jezdit mimo určený směr.

 • Vstupovat mimo prostory vyhrazené pro návštěvníky kluziště.

 • Házet sněhové koule.

 • Rušit ostatní návštěvníky hlukem, pouštět hudbu.

 • Ohrožovat ostatní návštěvníky svým nedbalým chováním.

 • Kouřit, požívat alkoholické nápoje a jiné omamné látky.

 • Přinášet předměty nebezpečné životu a zdraví, které nesouvisí s provozem.

 • Rozdělávat nebo manipulovat s ohněm.

 • Konzumovat na bruslící ploše potraviny (včetně žvýkaček) a nápoje.

 • Odhazovat a zanechávat po sobě odpadky.

 • Přemisťovat a poškozovat zařízení a vybavení.


Každý účastník se zavazuje bezpodmínečně dodržovat uvedené bezpečnostní pokyny. Při porušení pravidel tohoto návštěvního řádu má provozovatel právo vykázat návštěvníka z areálu kluzišť, bez nároku na vrácení vstupného. Neopustí-li v takovém případě vykázaný návštěvník areál, jsou jej pracovníci areálu oprávněni vyvést, popř. požádat o zakročení Městskou policii a Policii ČR. Návštěvník je povinen uhradit případné škody, které způsobí.


Za odložené věci ponechané bez dozoru neručíme.


Areál kluziště je monitorován kamerovým systémem.


Osobám pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek je vstup zakázán!